Algemene voorwaarden

Versie april 2022.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en de totstandkoming, de inhoud en nakoming van alle tussen MPExpert als opdrachtnemer en opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten. Afwijkingen hierop zijn alleen geldig als zij schriftelijk zijn overeengekomen.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 81900465.

Bij vragen over deze voorwaarden zijn wij bereikbaar op:
e-mail: info@mpexpert.nl
telefoon: 085 007 41 87
adres: Lagendijk 3 – A112, 1541 KA, Koog aan de Zaan

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.
Abonnementhouder: de partij aan wie het aanbod van MPExpert is gericht, met wie MPExpert de overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt verricht, op grond waarvan Diensten aan deze partij worden geleverd.

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of elektronisch, bijvoorbeeld via de website van MPExpert).

Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die door MPExpert voor Abonnementhouder worden verricht, dan wel werkzaamheden die hiermee verband houden.

Indirecte Schade: schade die een Abonnementhouder lijdt als een indirect gevolg van enige tekortkoming of enige handeling of nalaten aan de zijde van MPExpert. Hieronder wordt onder meer, maar niet uitsluitend verstaan: gederfde winst of gederfde omzet van een Abonnementhouder, of schade als gevolg van door een Abonnementhouder gemiste kansen, schade als gevolg van het sluiten van een verkoopaccount van de Abonnementhouder, schade als gevolg van de levering van gebrekkige producten of te late levering van producten door een Abonnementhouder aan haar eigen klanten of schade van een Abonnementhouder of van derden als gevolg van de (op de desbetreffende marktplaats) gebruikte product informatie.

MPExpert: handelsnaam van de als zodanig in het handelsregister bij de Kamer van de Koophandel onder nummer 81900465 ingeschreven onderneming.
Overeenkomst: elke schriftelijke, elektronische of in enige andere vorm gemaakte afspraak tussen Abonnementhouder en MPExpert tot het verrichten van Diensten door MPExpert ten behoeve van Abonnementhouder.

Artikel 2 – Toepassingsgebied van deze voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle onderhandelingen, aanbiedingen, opdrachten, offertes, Overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, waarbij door MPExpert Diensten worden aangeboden aan of verricht voor Abonnementhouder. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook onverkort van toepassing op aanvullende, dan wel vervolgopdrachten voor Abonnementhouder.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden gelden eveneens indien MPExpert in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst op enigerlei wijze samenwerkt met derden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk vooraf anders is overeengekomen.

2.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden hebben alleen geldingskracht indien vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk door MPExpert en Abonnementhouder overeengekomen.

2.4 MPExpert wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Abonnementhouder van de hand. Ingeval Abonnementhouder op enigerlei wijze toch verwijst naar eigen voorwaarden zonder dat de werking daarvan uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, dan behoudt MPExpert zich het recht voor de betreffende Overeenkomst te ontbinden, zonder daarmee schadeplichtig te worden.

2.5 Indien en voorzover een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht. MPExpert en Abonnementhouder zullen, indien zich een dergelijke situatie voordoet, binnen 14 (veertien) kalenderdagen na de uitgesproken nietigheid dan wel vernietiging, in overleg treden met het doel (een) nieuwe vervangende bepaling(en) overeen te komen, die zoveel mogelijk aansluit(en) bij het doel, de strekking en de formulering van de nietige of vernietigde bepaling(en).

Artikel 3 – Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van MPExpert zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld. MPExpert behoudt zich daarmee het recht voor om onverwijld na acceptatie door de Abonnementhouder te voorkomen dat een Overeenkomst ontstaat zonder tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn.

3.2 Alle offertes van MPExpert kennen een geldigheidsduur van 30 (dertig) kalenderdagen na datum van de offerte, tenzij op de offerte iets anders staat vermeld.

3.3 De Overeenkomst komt tot stand indien een offerte binnen de gestelde geldigheidsduur en zonder voorbehoud of wijziging door Abonnementhouder schriftelijk is bevestigd. Eveneens komt een Overeenkomst tussen MPExpert en Abonnementhouder tot stand, indien MPExpert de gemaakte afspraak/afspraken schriftelijk bevestigt en Abonnementhouder de juistheid van
voormelde bevestiging niet binnen 10 (tien) werkdagen na datum van deze bevestiging of, als deze termijn korter is voor aanvang van de werkzaamheden door MPExpert, schriftelijk betwist.

3.4 De in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 4 – Uitvoering van de Overeenkomst

4.1 Binnen het kader van een Overeenkomst draagt het handelen van MPExpert uitsluitend het kenmerk van een inspanningsverplichting. Hierbij is MPExpert gehouden haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met inachtneming van de in dat kader noodzakelijke zorgvuldigheid.

4.2 In alle gevallen waarin MPExpert dit wenselijk, dan wel noodzakelijk acht, heeft zij het recht om bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden, dan wel zich door derden te laten bijstaan.

4.3 Indien voor de voltooiing van de werkzaamheden door MPExpert een bepaalde termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn door MPExpert levert dan ook geen tekortkoming van MPExpert op. Abonnementhouder kan om die reden de Overeenkomst niet opzeggen of ontbinden en Abonnementhouder heeft uit dien hoofde geen
recht op schadevergoeding.

4.4 Wanneer MPExpert de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte van een opdracht te vervullen, zal MPExpert, in overleg met alle betrokkenen, vaststellen wat ieders taak is. MPExpert aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, behalve die aansprakelijkheid die dwingend uit de wet voortvloeit, van het handelen, het nalaten of de gevolgen van het handelen of het nalaten door een derde.

Artikel 5 – Wijzigingen

5.1 De Abonnementhouder aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

5.2 Wijzigingen van en aanvullingen op de Overeenkomst en het abonnement gelden slechts indien deze schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

5.3 MPExpert is wel gerechtigd om zonder schriftelijke toestemming tijdens de duur van de overeenkomst de tarieven eenmalig op jaarbasis aan te passen conform de prijsindex van het CBS.

5.4 Indien in overleg met Abonnementhouder wordt afgeweken van de oorspronkelijke Overeenkomst tussen MPExpert en Abonnementhouder, zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor meer- of minderwerk tegen de prijzen en/of tarieven die gelden op het moment van uitvoering aan de Abonnementhouder in rekening worden gebracht.

Artikel 6 – Diensten, facturen en betalingen

6.1 Voor zover geen andere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen, zal de
Abonnementhouder de bedragen van facturen steeds zonder korting of beroep op verrekening dienen te betalen binnen 14 (veertien) kalenderdagen na de factuurdatum (fatale termijn). De Abonnementhouder doet eveneens uitdrukkelijk afstand van het recht beslag onder zichzelf te leggen ingevolge artikel 724 Rv. De Abonnementhouder is verplicht op eerste verzoek en ten genoegen van MPExpert zekerheid te stellen voor tijdige en algehele voldoening van haar betalings- en andere verplichtingen. Voldoet de Abonnementhouder niet aan zodanig verzoek binnen 14 (veertien) kalenderdagen nadat zij daartoe schriftelijk is aangemaand, dan worden al haar verplichtingen jegens MPExpert direct opeisbaar. Betaalt Abonnementhouder niet binnen 14 (veertien) kalenderdagen na de factuurdatum, dan is Abonnementhouder van rechtswege in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, en is de Abonnementhouder vanaf de vervaldag van de betalingstermijn tot en met de dag van de betaling de wettelijke handelsrente over het openstaande bedrag verschuldigd. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand als een hele maand beschouwd. Alle buitengerechtelijke kosten die MPExpert in redelijkheid maakt om voldoening van haar vordering op de Abonnementhouder te krijgen, komen voor rekening van de Abonnementhouder.

6.2 MPExpert is bevoegd haar werkzaamheden onder de Overeenkomst (gedeeltelijk) op te schorten indien Abonnementhouder tekortschiet in de nakoming van enige verplichting onder de Overeenkomst, waaronder ook maar niet uitsluitend bedoeld de verplichting als genoemd in artikel 6.1.

6.3 Bezwaren tegen de hoogte van een door MPExpert verzonden factuur en/of de (wijze van) uitvoering van de Overeenkomst door of namens MPExpert geeft de Abonnementhouder geen recht haar betalingsverplichting op te schorten.
6.4 De volledige vordering van MPExpert onder de Overeenkomst is onmiddellijk en volledig opeisbaar indien:

a. een betalingstermijn door de Abonnementhouder is overschreden;

b. de Abonnementhouder in staat van faillissement wordt verklaard, een aanvraag tot faillissement van de Abonnementhouder is ingediend of de Abonnementhouder een verzoek tot surséance van betaling indient;

c. de Abonnementhouder komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;

d. beslag op activa van de Abonnementhouder wordt gelegd;

e. de Abonnementhouder in enige verplichting jegens MPExpert tekortschiet;

f. de Abonnementhouder overgaat tot staking of overdracht van haar onderneming of een substantieel gedeelte daarvan. Hieronder wordt tevens begrepen het geval dat de Abonnementhouder haar onderneming inbrengt in een op te richten of bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van haar onderneming.

6.5 Betalingen strekken, tenzij MPExpert anders aangeeft, steeds eerst ter voldoening van verschuldigde kosten, daarna ter voldoening van rente en vervolgens ter voldoening van opeisbare facturen in de volgorde van hun ouderdom, ook al geeft de Abonnementhouder aan dat haar betaling betrekking heeft op andere facturen en/of schulden.

6.6 MPExpert is te allen tijde gerechtigd om terzake van levering van Diensten (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen.

6.7 1. Op eerste verzoek van MPExpert dient de Abonnementhouder (naar het oordeel van MPExpert) adequate zekerheid te stellen voor de onder de Overeenkomst verschuldigde betalingen. Onder adequate zekerheid verstaat MPExpert in ieder geval, maar uitdrukkelijk niet uitsluitend, een op eerste verzoek afroepbare onherroepelijke bankgarantie bij een te goeder naam en faam bekendstaande Nederlandse bancaire instelling.

2. In het geval dat de Abonnementhouder tekortschiet in de nakoming van deze verplichting is hij onmiddellijk in verzuim en heeft MPExpert de bevoegdheid om de Overeenkomst te ontbinden, dan wel haar verplichtingen jegens de Abonnementhouder op te schorten.

Artikel 7 – Risico en aansprakelijkheid

7.1 MPExpert is verantwoordelijk voor de uit te voeren Diensten zoals genoemd in de Overeenkomst. MPExpert is expliciet niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de producten, schade en/of gebreken aan de producten, het vaststellen van de productprijs, de orderverwerking en de (tijdige) levering en verzending van het product, Customer care en klanttevredenheid en/of klant reviews op de online marktplaatsen. MPExpert is er tevens niet verantwoordelijk voor dat de producten voldoen aan de lokale, nationale of Europese regelgeving. Al de hiervoor genoemde verantwoordelijkheden liggen bij Abonnementhouder. MPExpert is hiervoor niet aansprakelijk. In geval dat schade ontstaat en/of kosten worden gemaakt door het niet, niet-juist of niet-tijdig uitvoering geven aan de verantwoordelijkheden van Abonnementhouder, komt dan wel komen deze voor rekening van Abonnementhouder.

7.2 Abonnementhouder staat ervoor in dat alle door hem aan MPExpert voor de uitvoering van de Diensten verstrekte gegevens, informatie en instructies steeds juist en volledig zijn. Abonnementhouder is verantwoordelijk voor de deugdelijke, volledige en tijdige verstrekking van informatie die nodig is voor het verrichten van de Diensten door MPExpert, tenzij partijen in de Overeenkomst anders zijn overeengekomen. In het geval dat schade ontstaat en/of
kosten worden gemaakt doordat aan deze verantwoordelijkheden niet of niet tijdig is voldaan, komt dan wel komen die voor rekening van Abonnementhouder. Daarnaast heeft MPExpert het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat Abonnementhouder aan haar verantwoordelijkheden heeft voldaan.

7.3 MPExpert is niet aansprakelijk voor schade ontstaan en/of kosten gemaakt door storingen bij de online marktplaatsen. MPExpert is ook niet aansprakelijk voor schade ontstaan en/of kosten gemaakt voortvloeiend uit de (wijze waarop) informatie (zoals productspecificaties) die is vermeld op de online marktplaats. MPExpert is tevens niet aansprakelijk voor schade ontstaan en/of kosten gemaakt als gevolg van ziekte van personeel of als gevolg van het verlies van data. MPExpert is voorts niet aansprakelijk voor schade als gevolg van enige situatie van overmacht, zoals gedefinieerd in artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden.

7.4 MPExpert niet aansprakelijk voor Indirecte Schade.

7.5 De aansprakelijkheid van MPExpert voor hulppersonen is uitgesloten.

7.6 Abonnementhouder heeft een account op een of meerdere Marktplaatsen. De Abonnementhouder is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een sterk wachtwoord en het geheimhouden van dit wachtwoord. Wanneer Abonnementhouder logins aanmaakt voor andere medewerkers binnen haar organisatie, zijn zij eveneens zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een sterk wachtwoord en het geheimhouden van dit wachtwoord. MPExpert is niet aansprakelijk voor de schade en/of kosten ontstaan als gevolg van het niet juist uitoefenen van de in dit artikel genoemde verantwoordelijkheden.

7.7 Indien MPExpert tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen jegens Abonnementhouder, onrechtmatig jegens Abonnementhouder handelt of uit enige andere hoofde aansprakelijk wordt gesteld en behoudens uitsluiting van MPExperts aansprakelijkheid genoemd elders in deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, is de totale aansprakelijkheid van MPExpert (ongeacht de grond daarvoor) beperkt tot door Abonnementhouder geleden verlies en bovendien beperkt tot het totaal van de door MPExpert aan de Abonnementhouder gedurende een periode van zes maanden voorafgaand
aan de handeling waarop de aansprakelijkheid is gegrond gefactureerde bedragen (excl. BTW) met betrekking tot de Diensten die met dat handelen samenhangen met een maximum van €500,00 per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak. Voormelde aansprakelijkheidsbeperkingen zullen geen toepassing vinden in geval de door
Abonnementhouder geleden schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van MPExpert of leidinggevende ondergeschikten van MPExpert.

7.8 Abonnementhouder vrijwaart MPExpert, haar personeel en eventueel door MPExpert in het kader van de uitvoering van haar verplichtingen onder de Overeenkomst ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden op een vergoeding wegens (vermeend) geleden schade, veroorzaakt door of anderszins verband houdende met de door MPExpert geleverde prestaties
onder de Overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van MPExpert of leidinggevende ondergeschikten van MPExpert.

7.9 De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheden die volgen uit de Overeenkomst dan wel de Algemene Voorwaarden gelden mede ten gunste van alle ondergeschikten van MPExpert en alle derden die werkzaam zijn in opdracht van MPExpert in het kader van de Overeenkomst. Tevens kunnen zij alle verweermiddelen die MPExpert aan de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden ter afwering van de aansprakelijkheid kan ontlenen, jegens de Abonnementhouder inroepen als ware zij zelf partij bij de Overeenkomst. Dit betreft een derdenbeding in de zin van artikel 6:253 BW. De toepassing van artikel 6:254 lid 1 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 8. Voorwerp van geheimhouding

8.1 Onder vertrouwelijke en geheime informatie wordt verstaan:
• Het feit dat Abonnementhouder MPExpert heeft ingeschakeld ten behoeve van Marketplace management voor de merken die Abonnementhouder vertegenwoordigt;

• Informatie die geheim is in die zin dat zij, in haar geheel dan wel in de juiste samenstelling en ordening van haar bestanddelen, niet algemeen bekend is bij, of gemakkelijk toegankelijk is voor degenen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezighouden met dergelijke informatie; informatie die handelswaarde bezit omdat zij geheim is, en informatie die door degene die daar rechtmatig over beschikt is, onderworpen aan redelijke maatregelen, gezien de omstandigheden, om deze geheim te houden;

• Informatie waarvan MPExpert redelijkerwijs moet weten of behoorde te weten dat die informatie vertrouwelijk is.

8.2 De opsomming in artikel 8.1 van deze Algemene Voorwaarden is niet-limitatief en omvat ook Schriftelijke en mondelinge informatie die  handelsgeheimen, of technische, commerciële of financiële gegevens bevat die niet publiekelijk beschikbaar zijn.

8.3 Uitzonderingen op de verplichting tot geheimhouding in de zin van artikel 7.1 van deze Overeenkomst omvatten maar zijn niet beperkt tot:

• Informatie die publiekelijk bekend is;

• Informatie die openbaar is gemaakt door Abonnementhouder;

• Informatie die door de wet of door rechterlijke uitspraak verplicht bekend gemaakt moet worden;

• Informatie die beschikbaar is uit openbare bronnen, bijvoorbeeld kranten,
octrooidatabanken of informatieve websites;

• Informatie die reeds voor de datum van verstrekking door de Abonnementhouder in het bezit was van MPExpert;

• Informatie die verkrijgbaar is bij een derde zonder dat deze derde enige
geheimhoudingsbepaling jegens de Abonnementhouder zou schenden door de verstrekking van de informatie aan MPExpert;

• Informatie die onafhankelijk en zonder gebruikmaking van informatie van de
Abonnementhouder is ontwikkeld door MPExpert;

• Informatie die zonder bijzondere inspanningen af te leiden is uit vrij op de markt beschikbare producten.

Artikel 9. Verplichting tot geheimhouding

9.1 MPExpert zal de verkregen informatie enkel en alleen aanwenden in het kader van het uitvoeren van de opdracht. Ze zal de informatie vertrouwelijk behandelen en niet openbaar maken of aan derden ter beschikking stellen. MPExpert zal ter voorkoming van de openbaarmaking van de vertrouwelijke informatie ervoor zorgen dat de informatie van Abonnementhouder, hetzelfde niveau van bescherming geniet als haar eigen vertrouwelijke informatie. Dit is op een niveau dat redelijkerwijs verwacht mag worden gezien de branche en activiteiten waarin partijen actief zijn.

9.2 MPExpert zal niet rechtstreeks of onrechtstreeks contact opnemen met de cliënten van Abonnementhouder, zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Abonnementhouder, gedurende de looptijd van de Overeenkomst.

9.3 Indien de vertrouwelijke informatie wordt gehackt, ondanks dat MPExpert de vertrouwelijke informatie heeft beschermd op een wijze zoals omschreven in artikel 9.1, is er sprake van overmacht. MPExpert kan in dat geval niet aansprakelijk worden gehouden voor de schade die ontstaat als gevolg
van deze hack.

9.4 Enkel met toestemming van de Abonnementhouder mag MPExpert vertrouwelijke informatie, zoals de bedrijfsnamen waarvoor MPExpert werkzaamheden heeft verricht, gebruiken voor haar eigen doeleinden, waaronder het maken van reclame.

Artikel 10. Duur geheimhouding

10.1 De verplichting tot geheimhouding in de zin van artikel 8 en 9 van deze Overeenkomst geldt uitsluitend gedurende de looptijd van de Overeenkomst.

10.2 Na beëindiging van de onderhandeling of opdracht wordt de informatie en alle kopieën daarvan op eerste verzoek van Abonnementhouder teruggegeven of vernietigd, behalve voor zover MPExpert de informatie op grond van de wet of op grond van een uitspraak van een bevoegde gerechtelijke, overheids-, toezichthoudende of regelgevende instantie of in overeenstemming met
geldende regelgeving, dient te bewaren.

Artikel 11. Overtreding geheimhouding

11.1 In geval van handelen of nalaten in strijd met het bepaalde in artikel 8 van deze Overeenkomst zal MPExpert de schade vergoeden die resulteert uit het verbreken van confidentialiteit. Onder schade valt vermogensschade en ander nadeel, dit laatste slechts voor zover de wet op vergoeding hiervan recht geeft. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit de algemene voorwaarden zijn van toepassing.

11.2 In geval van handelen of nalaten in strijd met het bepaalde in artikel 8 en 9 van deze Overeenkomst zal MPExpert een boete verontschuldigd zijn aan de Abonnementhouder. De boete is een bedrag van €5000,- per schending met een maximum van €20.000,-. Abonnementhouder kan geen nakoming vorderen van zowel dit boetebeding als van de verbintenis waaraan dit boetebeding is verbonden. Hetgeen ingevolge het boetebeding is verschuldigd, treedt in de plaats van de schadevergoeding op grond van de wet of op grond van artikel 10 van deze Overeenkomst.

Artikel 12 – Intellectueel Eigendom

12.1 De overeenkomst strekt niet tot overdracht van enig intellectuele eigendomsrecht, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen tussen partijen.
12.2 MPExpert zal bij de uitvoering van haar Diensten gebruik maken van software programma’s van Abonnementhouder of een derde. MPExpert zal adviseren over welke softwareprogramma’s van derden door Abonnementhouder kunnen worden afgenomen zodat MPExpert haar Diensten kan leveren, maar MPExpert is niet verantwoordelijk voor de (inhoud van de) voorwaarden van deze derden voor het gebruik en levering van de software programma’s en/of diensten. Indien Abonnementhouder besluit een derde in te schakelen voor de levering van de software programma’s en/of diensten zal Abonnementhouder zelf een overeenkomst sluiten met deze derde.

12.3 Abonnementhouder is en blijft verantwoordelijk voor het gebruik van de in artikel 12.2 benoemde software programma’s en diensten en staat ervoor in dat MPExpert gerechtigd is gebruik te maken van deze software programma’s en diensten voor de uitvoering van haar Diensten. Abonnementhouder vrijwaart en stelt MPExpert schadeloos voor aanspraken vanderden ter zake van een (gestelde) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van die derden, zulks met inbegrip van persoonlijkheidsrechten als bedoeld in artikel 25, eerste lid van de Auteurswet, vergelijkbare aanspraken met betrekking tot kennis, ongeoorloofde mededinging en dergelijke daaronder begrepen indien de aanspraak veroorzaakt wordt door gebruik van de softwareprogramma’s die MPExpert gebruikt van Abonnementhouder en/of een derde in het kader van het verlenen van de Dienst(en).

Artikel 13 – Overmacht

13.1 Overmacht zijn alle omstandigheden, voorzien of niet voorzien, waarop MPExpert geen invloed kan uitoefenen en waardoor MPExpert tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen. Onder overmacht dient in ieder geval maar niet uitsluitend te worden verstaan ziekte van het personeel, elektriciteits-, computer-, internet-, en (mobiele) telefoon storingen, alsook verhinderingen tot het uitvoeren van werkzaamheden verband houdende met bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – Covid-19(mutatie)-situaties, en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van MPExpert kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens Abonnementhouder (verder) nakomt.

13.2 Indien de periode van overmacht aan de zijde van MPExpert langer dan zestig aaneengesloten kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de Overeenkomst op te zeggen, zonder dat MPExpert gehouden is tot enige vergoeding van de schade die Abonnementhouder lijdt ten gevolge van die opzegging. MPExpert is gerechtigd tot betaling door Abonnementhouder van alle Diensten die tot het tijdstip van opzegging aan Abonnementhouder zijn geleverd.

Artikel 14 – Beëindiging Overeenkomst

14.1 De Overeenkomst heeft een duur zoals tussen MPExpert en Abonnementhouder in de Overeenkomst is overeengekomen. Na de overeengekomen looptijd wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd. De Overeenkomst is na de overeengekomen looptijd maandelijks schriftelijk opzegbaar door zowel MPExpert als de Abonnementhouder.

14.2 MPExpert heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk op te zeggen in het geval:

a. een partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, dit voor haar wordt aangevraagd, of haar (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

b. een partij haar faillissement aanvraagt, haar faillissement wordt aangevraagd of zij in staat van faillissement wordt verklaard;

c. de Abonnementhouder komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;

d. een partij overgaat tot staking of overdracht van haar onderneming of een substantieel gedeelte daarvan. Hieronder wordt tevens begrepen het geval de onderneming wordt ingebracht in een op te richten of bestaande vennootschap, dan wel een wijziging van de doelstelling van de betreffende onderneming.

e. er tijdens de werkzaamheden een dusdanige breuk in het onderling vertrouwen is ontstaan dat verdere samenwerking niet meer mogelijk maakt.

14.3 Artikel 11.1 en 11.2 gelden ook voor aanvullende Diensten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

14.4 Lid 1: De door MPExpert aangeleverde content wordt verkregen door het gebruik van kostbare software, waar de Abonnementhouder na beëindiging van de Overeenkomst niet meer voor betaalt. Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, zal MPExpert de content die zij heeft aangeleverd aan Abonnementhouder daarom verwijderen door deze te vervangen door de content die voor de Overeenkomst aanwezig was.

Lid 2: Indien gewenst kan Abonnementhouder de content, die MPExpert heeft aangeleverd, na beëindiging van de overeenkomst behouden tegen een vergoeding.

Lid 3: Met content in lid 2 wordt de content bedoeld die is ontstaan door de zoekmachine optimalisatie van MPExpert.

Lid 4: De vergoeding bedoeld in lid 2 bedraagt een onderling afgesproken vergoeding die in overleg met abonnementhouder tot stand is gekomen.

Artikel 15 – Geschilbeslechting

15.1 Op deze Algemene Voorwaarden en iedere Overeenkomst tussen MPExpert en Abonnementhouder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

15.2 Alle geschillen tussen MPExpert en Abonnementhouder die voortvloeien uit of betrekking hebben op onderhandelingen, aanbiedingen, opdrachten, offertes, Overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende het verrichten van Diensten of andere diensten door MPExpert zullen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter. Daarbij is exclusief bevoegd de rechtbank Noord-Holland.